[mrsorcerer:37872] ဘာသာတရားမ်ားအေပၚ အမည္းစက္မ်ား မစြန္းထင္းေစလို


ဘာသာတရားမ်ားအေပၚ အမည္းစက္မ်ား မစြန္းထင္းေစလို
===========
ဧျပီ ၁၁ ၊ ၂၀၁၃
ေရးသူ-O'Laie Manzu

ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေနေသာ ဦးဝီရသူအား အတုအေယာင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္းသံုးသပ္မႈမ်ား ယခုရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ထင္ထင္ေပၚေပၚထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ဦးဝီရသူေလၽွာက္လမ္းေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည့္အျပင္ ဗုဒၶဘာသာ၏ သာသနာေရးအရိႈင္အဝါအားလည္း ျငိဳးမိွန္ေစပါသည္။ ဦးဝီရသူ၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားႏွင့္ ေသြဖီေနေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ရန္ပင္ မထိုက္တန္။ ထိုေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားအား အေျခခံသည့္ ေထရဝါဒ ႏွင့္ ဦးဝီရသူ၏ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး မုန္းတီမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ဝီရသူဝါဒ တို႔သည္ မတူညီေၾကာင္း ကြဲကြဲျပားျပား ခြဲျခားရႈ႕ျမင္ရပါလိမ့္မည္။ ႏိႈင္းယွဥ္၍ပင္မရႏိုင္။

ဦးဝီရသူသည္ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္ လမ္းမွားေပၚသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္အတြက္ ၎၏ လုပ္ရပ္အားအေျခခံ၍ ဗုဒၶဘာသာတစ္ရပ္လံုးအား အျပစ္တင္ လက္ညိဳးထိုး၍မရႏိုင္ေပ။ ၎သည္ဗုဒၶဘာသာဝင္ အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သတိျပဳသင့္သည္။ မမွန္မကန္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ လုပ္ၾကံဝါဒျဖန္႔မႈမ်ား၊ ပံုၾကီးခ်ဲ႕မႈမ်ားမွာ မုသာဝါဒျဖစ္ျပီး သံဃာက်င့္ဝတ္ႏွင့္မကိုက္ညီေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း သိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးဝီရသူအား ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုမွ လက္မခံၾကေပ။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကသည့္ ဘာသာတရားအား ပိုမိုထြန္းကားေစခ်င္ၾကသည္။ ျပန္႔ပြားလာေစခ်င္ၾကသည္။ ေႏွာင္ဘဝတြင္ (သက္ရွိ သတၱဝါ) အားလံုး နိဗၺာန္ဘုံသို႔ေရာက္ေစလိုသည့့္ စိတ္ရင္းေစတနာအျပည့္ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ၾကသည္။ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေစတနာလြန္ကဲ၍ အကုသိုလ္ပြားလာတက္ၾကသည္။ မိမိႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ခ်င္းမတူသူမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ေသာအျမင္က်ဥ္းေျမာင္းသူမ်ားသည္ ဘာသာတရား၏ဆံုးမမႈမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ၾကသည္။ လူအမ်ား၏ ၾကည္ညိဳမႈမ်ားရရွိလာျပီးေနာက္ပိုင္း ေဟာခ်င္တိုင္းေဟာ၊ ေျပာခ်င္တိုင္းေျပာႏွင့္ ဘာသာတရား၏ အႏွစ္သာရအား ဦးေဆာင္ဖ်က္ဆီးသူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဘာသာတိုင္းတြင္ ရွိတက္ၾကသည္။

ဦးဝီရသူသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ သာသနာႏွစ္ ႏွစ္ေထာင္ငါးရာေက်ာ္အတြင္း အစြန္းေရာက္ဆံုးေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ေလာက္ေပသည္။ သဃၤန္းျခံဳထား၍သာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ဟု ရည္ညြန္းရျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးလုပ္ေနျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕မွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ၎ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတရားမဟုတ္… အမုန္းပြား ရန္ျငိဳးထားရန္ လႈပ္ေဆာ္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဦးဝီရသူ၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ နားေယာင္ကာ အမုန္းပြားမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္ကို သာဓကေနျဖင့္မွတ္ယူကာ ဦးဝီရသူကဲ့သို႔ အစြန္းေရာက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သည့္ဘာသာအတြင္းမွ မေပၚေပါက္လာေစရန္ ထိန္းသိမ္းၾကရမည္။

အျခားႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ အျခားအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ဘာသာေရး-လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားအား လက္ညိဳးထိုးကာ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း အလားသ႑ာန္တူသည့္ ပဋိပကၡမ်ားဖန္တီးေနၾကမယ္ဆိုလ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈဟူ၍ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္။ လူတစ္စု၏ လုပ္ရပ္အား တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဘာသာတရားတစ္ရပ္လံုးအား ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား မလုပ္မိေစရန္ သတိျပဳၾကရမည္။ လူသားတိုင္းသည္ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိေစရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားဘာသာအား ေစာ္ကားျခင္းမွာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္မဟုတ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္းမရွိ။

လူသားတို႔သည္ မိမိ၏ ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအား ထိပါးေစာ္ကားမႈကို မခံခ်င္ၾက။ မိမိကိုယ္၌လည္း အျခားသူမ်ား၏ ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအား ထိပါးေစာ္ကားမႈမ်ားမျပဳလုပ္သင့္။ ဘာသာတရားသည္ လူသားတို႔အဖို႔ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အျခားဘာသာမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေစာ္ကားမွသာလၽွင္ မိမိကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည့္ ဘာသာတရား ပိုမိုထြန္းကားျပန္႔ပြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အျမဲသတိျပဳသင့္သည္။

ဘာသာတရားမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေစာ္ကားၾကလၽွင္လည္း မည္သည့္ဘာသာမၽွ ဤကမၻာေျမေပၚမွ ပေပ်ာက္သြားမည္မဟုတ္။ ကမၻာတစ္သက္ ဘာသာတရားတစ္ခုတည္းအား လူသားတိုင္းအၾကြင္းမဲ့လက္ခံသည့္ ဘာသာတရား ဟူ၍လည္း ျဖစ္ေပၚလာမည္မဟုတ္။ အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္ေနၾကလၽွင္ ဘာသာတရားမ်ားအေပၚ အမည္းစက္မ်ားစြန္းထင္းကာ ေသြးစြန္းေနသည့္ဘာသာမ်ားအား ေႏွာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား စြန္႔ပယ္လာၾကလိမ့္မည္။ တစ္ခဏတာအသက္ရွင္ေနထိုင္ၾကရသည့္ ဤလူ႕ေလာကၾကီးအား နိဗၺာန္အက်ိဳးေမၽွာ္ကိုး၍ ငရဲျပည္အသြင္ ဖန္တီးေနၾကေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဘာသာတရားမ်ားအား ရြံ႕ရွာမုန္းတီးလာၾကလိမ့္မည္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။


မိတၳီလာျမိဳ႕နယ္တြင္ အသားႏွင့္ ငါးမ်ား လတ္ဆတ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ စားသုံးမိသူမ်ား အဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ပြား

မိတၳီလာေစ်း (ဓာတ္ပံု အင္တာနက္)

မႏၲေလးတုိင္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ မိတၳီလာေစ်းႀကီး ျပန္ဖြင့္ၿပီး မၾကာမီ ရက္ပုိင္းမ်ားအတြင္ သားငါးမ်ား လတ္ဆတ္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ စားသုံးမိသူမ်ား အစာအဆိပ္သင့္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

မိတၳီလာျမိဳ႕၊ ေရႊစစ္သည္ရြာတြင္ ေနထိုင္သူ ေဒၚတင္ျမသည္ မတ္လ(၈)ရက္ေန႔က မိတၳီလာေစ်းအတြင္း ပ်ံက်ေစ်းတန္းမွ ၀ယ္လာေသာ ဂ်ပန္ငါးမ်ားကို မိသားစု၀င္သံုးဦးႏွင့္အတူ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္မိရာမွ
သားႏွင့္သမီးျဖစ္သူတို႔မွာ ေအာ့အန္သျဖင့္ မိတၳီလာေဆးရံုတြင္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေဆးကုသမႈခံယူၿပီး
ဧၿပီ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ေဆးရံုမွ ဆင္းသြားေၾကာင္းႏွင့္ မိတၳီလာျမိဳ႕နယ္၊ ဖက္ေတာေက်းရြာတြင္လည္း ဧၿပီ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ႏြားေဇာင္းတဲကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးသူမ်ားအားေကၽြးေမြးရန္ ေစ်းမွ၀ယ္လာေသာ အမဲသားကို ခ်က္ျပဳတ္၍ ျမည္းၾကည့္ရာမွ လွ်ာေလးလာၿပီး ရင္ပူကာ အာေျခာက္လာေသာေၾကာင့္ မိတၳီလာေဆးရံုသို႕ အတြင္းလူနာ အျဖစ္ တင္ပို႔ခဲ့ရေၾကာင္းသတင္းမ်ား အင္တာနက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိပါတယ္။

969 အၾကမ္းဖက္ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ ၀ီရသူမွလည္း ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း မိတၳီလာျမဳိ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္ခ်ဳိအုပ္စု၊ ဖက္ေတာရြာေန ေဒၚၾကင္ေဌး (၅၄)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးဖိုးသာသည္ (၉-၄-၂၀၁၄)ရက္ေန႔ ည(၇)နာရီတြင္ အမဲသားျမည္းၾကည့္သည့္အေနျဖင့္ အမဲအရြတ္ႏွင့္ အေရခြံကို စားၾကည့္ရာမွ လွ်ာမ်ားပူထူသြားျပီး ဗိုက္ထဲတြင္ ပူေလာင္သြားကာ မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာရွိ ေဆးမွဴးဦးေစာလြင္ထံ အေျပးအလႊားသြားျပခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေဆးမွဴး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ မိတၳီလာျပည္သူ႔ေဆးရုံသို႔ တက္ေရာက္ကုသခိုင္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ဆရာ၀န္မ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ခုိင္းထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါအမဲသားအား ေဒၚၾကင္ေဌး၏အစ္ကို ဦးလွေက်ာ္ (ရာအိမ္မွဴးဆိုသူ)မွ မိတၳီလာ၊ ပ်ံက်ေစ်း၊ ေခါင္းရြက္သည္ ေဒၚအမာတင္ (မြတ္ဆလင္မ္) ထံမွ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးလွေက်ာ္ကိုယ္တိုင္လည္း လ်ာျဖင့္တုိ႔ၾကည့္ရာ ေဒၚၾကင္ေဌးခံစားရသလိုပင္ လ်ာၾကီးပူထူသြားသည္ဟု ဆိုေၾကာင္းႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းအေျဖကို ယေန႔ (၁၀-၄-၂၀၁၃)ရက္ေန႔ ညေန(၄း၃၀)နာရီတြင္ သိရမည္ဟု ဆရာဝန္မ်ားက ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ အမဲသားသည္ ေဒၚအမာတင္သည္ ယင္းေတာ္ရြာမွ လာေရာက္ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ မိတၳီလာေစ်းတြင္ အမဲသားသည္ တစ္ဆိုင္မွ် မရွိေၾကာင္း၊ စည္ပင္က တားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသည္တို႔အား ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။

၎၀ီရသူဆိုသူမွ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကို မသိရေသာ္လည္း ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္ရျခင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆး၀ါးႏွင့္ အစားအေသာက္ ကြပ္ကဲမႈဦးစီးဌာနမွ ဓာတ္ခြဲခန္းစစ္ေဆးစမ္းသပ္ၿပီး အေျဖရရွိၿပီးေနာက္ အစာဆိပ္သင့္မႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ငါးဟင္းႏွင့္ အမဲသားဟင္းတို႔တြင္ ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရိွပဲ မလတ္ဆတ္ေသာေၾကာင့္ သာလ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရး ညႊန္ၾကားေရးမႈး ေဒါက္တာ ဦးသာထြန္းေက်ာ္မွ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အင္တာနက္ေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္သမား ၀ီရသူႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ား ၀ါဒျဖန္႔မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အမဲသားတြင္ အစာအဆိပ္ခတ္ခဲ့သည္ဟူေသာ ေကာလဟလမွာ မွားယြင္းၿပီး သားငါးမ်ားကို ၀ယ္ယူရာတြင္ လက္က်န္မ်ားျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး လတ္ဆတ္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဒါက္တာ ဦးသာထြန္းေက်ာ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မတ္လ (၂၀)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ မိတၳီလာအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ကာလအတန္ၾကာေအာင္ မိတၳီလာျမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္ေက်းရြာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရၿပီး မိတၳီလာၿမိဳ႕ေပၚရွိ အမဲလိုင္စင္စီ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာ မဂၤလာေဇယ်ဳံရပ္ကြက္တြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား မရွိေသးသည့္အျပင္ တံငါသည္ အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ခ်မ္းေအးရပ္ကြက္မွာလည္း ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ယင္းရပ္ကြက္မ်ားရွိ အမဲသားႏွင့္ ငါးေရာင္းခ်သည့္ လက္လုပ္လက္စား ပ်ံက် ေစ်းသည္အမ်ားစုမွာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ ခိုလႈံေနၾကရဆဲအေျခအေနတြင္ ရွိပါေၾကာင္း အလင္းမ်က္၀န္းမွ စံုစမ္း သိရွိရပါတယ္။

`အရင္က အသားငါးေတြကို မြတ္စလင္မ္ေတြေရာင္းတယ္။ သူတို႔ေရာင္းတဲ့ အသားငါးေတြက လတ္ဆတ္တယ္။ သန္႔ရွင္းတယ္ေလ။ အခုေတာ့ အနီးနားက လာေရာင္းတဲ့ သားသည္ ငါးသည္ေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ သားေတြ ငါးေတြကက် မလတ္ဆတ္ေပမယ့္ စားစရာမရွိေတာ့လဲ ၀ယ္စားေနရတာေပါ့။´ဟု မိတၳီလာၿမိဳ႕ရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အိမ္ရွင္မတစ္ဦးမွ အလင္းမ်က္၀န္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

`အျမန္ဆံုး အရင္လို ျဖစ္လာပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္ရွင္။ ။ သူတို႔လုပ္လိုက္မွ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ဒါမ်ိဳးႀကီးျဖစ္သြားရတာပါ။ အခုေတာ့ က်မတို႔ ၿမိဳ႕က က်က္သေရ တံုးသြားၿပီေလ။ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမွပင္ ေျပာျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါ ၀ီရသူရဲ႕ 969 ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအား ထိခိုက္ ေမွးမွိန္ခဲ့ရေသာ္လည္း ၀ီရသူကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ အၾကမ္းဖက္မႈလံႈ႕ေဆာ္ေရးမ်ားအား အင္တာနက္တြင္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္လ်က္ပင္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

--

May Peace Be Upon You
Regards,
Ruby

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.