ၿငိမ္းခ်မ္းေအး ဧၿပီ ၈၊ ၂၀၁၃ တကယ္ေတာ့.. တိုင္းျပည္မွာ လူမ်ိဳး/ဘာသာ/အသားအေရာင္/လိင္ ခြဲျခားၿပီး ေျပာေနဖို႕ မလိုဘူး။ တကယ္တမ္း.. တိုင္းျပည္မွာ ခြဲျခားျမင္တတ္ၿပီး ေျပာရမွာက 'ရွိသူမ်ား' နဲ႕ 'မရွိသူမ်ား' အေရး ျဖစ္တယ္။ 'Haves' Vs. 'Have-nots' ကြာျခားခ်က္ကိုပဲ အသံထြက္ရမယ္..။ 'ရွိသူမ်ား' နဲ႕ 'မရွိသူမ်ား'..။ အာဏာရွိသူမ်ား နဲ႕ အာဏာမဲ့ေနသူမ်ား..။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား နဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မဲ့ေနသူမ်ား..။ 'စံစား' ေနရသူမ်ား နဲ႕ 'ခံစား' ေနရသူမ်ား..။ ဖိႏွိပ္ေနသူမ်ား နဲ႕ အဖိႏွိပ္ခံမ်ား..။ အခြင့္အေရး ရေနသူမ်ား နဲ႕ အခြင့္အေရး ဆံုးေနသူမ်ား..။ ထိုင္ရာမထ လုိတ ရေနသူမ်ား နဲ႕ ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္ေနသူမ်ား..။ မိုက္ရိုင္းရင္း [...]

Read more of this post