ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္မိခင္ႀကီး ျမေျခက်င္း မေငြၿမိဳင္ သန္း၀င္းလႈိင္ ဧၿပီ ၂၀၊ ၂၀၁၃ မေငြၿမိဳင္ ေတာက္စားခဲ့စဥ္က ျမန္မာဇာတ္ပြဲတြင္ ဇာတ္သမ အမ်ိဳးသမီးပညာသည္ကို ဇာတ္မင္းသမီးဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ ဇာတ္မင္းသမီးလုပ္သူသည္ အမ်ိဳးသမီးပိုင္းဆုိင္ရာ ကႀကိဳးကကြက္မ်ားကို ႏိုင္နင္းစြာ တတ္ကၽြမ္းရေလသည္။ ထို႔အျပင္ မင္းသမီးေကာင္းတလက္ျဖစ္လိုလွ်င္ "ပိုး၊ ေမြး၊ ေခၚ။ ေမွ်ာ္၊ ေအာင္၊ ေဇာ္၊ လု၊ ဘ၊ ႐ူး၊ အ၊ ေသ၊ ပစ္" ဟူေသာ မင္းသမီးတို႔တတ္အပ္ေသာ ဇာတ္သဘင္ပညာ ၁၂ ရပ္ကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ကၽြမ္းရသည္ဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကား႐ုပ္ေသးမင္းသမီးႀကီးဆရာပုက ဆိုသည္။ ဤေနရာ၌ ဇာတ္သဘင္ပညာ ၁၂ ရပ္ဆိုသည္မွာ - (၁)  ပိုး -ဟူရာ၌ မင္းသမီးပင္ျဖစ္လင့္ကစား အခ်ိဳ႕ဇာတ္မ်ားတြင္ "ကိန္းက ေဇာက္ထိုးတယ္မွ႐ွင္္မိန္းမေနာက္ပိုး" လုပ္ရတတ္ [...]

Read more of this post