နတ္စည္ ဧၿပီ ၂၉၊ ၂၀၁၃ "စိတ္ကိုျမင္လို႔ရလား ဘုန္းဘုန္း" "ေဟ" မ်က္ေမွာင္ကုတ္စရာမလို၊ စဥ္းစားဖြယ္မရွိ၊ အေျဖကို "မရဘူးကြ"လို႔ ဒက္ကနဲ ေပးလိုက္ႏိုင္သား၊ သို႔ေသာ္ .. အဲဒီ သူေကာင္းသား မ်ိဳးေကာင္း ႐ိုးေကာင္း (အဲ ... က်ဳပ္ညီက ေမြးတဲ့သူမို႔) ေလးက တျခားသူေတြလို ရတဲ့အေျဖကိုယူၿပီး လွည့္သြားမည့္သူ မဟုတ္၊ (What) "ဝွတ္ေတြ" (Why) "ဝိႈင္းေတြ" (How) "ေဟာင္းေတြ" ဆင့္လာေတာ့မွာ .. အဲဒါေၾကာင့္ သူ႔ေမးခြန္းကို ေျဖဖို႔ မ်က္ေမွာင္ ကုတ္ရ၊ စဥ္းလည္းစဥ္းစားရ၊ ဒက္ကနဲလည္း မေျဖႏို္င္၊ ကိစၥေတာ့ မရွိပါဘူးေလ၊ ဒီသူငယ္ေတြ သူငယ္မေတြ ဒီလိုေမးတတ္၊ ျမန္းတတ္၊ ေစာဒကတက္တတ္ေအာင္ မနည္းႀကီးပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ရ တာကလား၊ အဲ .. [...]

Read more of this post