ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ အမွားမ်ား အမ္း(မ္)ေလာင္ရႊီ၊ ဧျပီ ၃၊ ၂၀၁၃ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာမူတပုဒ္ ေရးသားတင္ျပခြင့္ရခဲ့သည္။ လိုရင္းကို အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔က်င္းပခြင့္ကို အမ်ားျပည္သူတို႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း တင္ျပခြင့္ေတာင္းခဲ့စဥ္က ခြင့္ျပဳသင့္ပါလ်က္ CNF လို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းက တင္ျပခြင့္ေတာင္းပါမွ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ လက္နက္ကိုင္၍ စကားေျပာမွ အဆင္ေျပႏိုင္သည္ဟု ထင္မွတ္မွားႏိုင္သျဖင့္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ဆိုလို၏။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းထုတ္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္၎၊ အင္တာနက္၀က္ဆိုက္မ်ားတြင္၎၊ သတင္းပုံစံျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အင္တာဗ်ဴးပုံစံျဖင့္ျဖစ္ေစ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ဖတ္ရႈရသည္။ မသိမသာ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား၊ မွားယြင္းမႈမ်ား ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ သိျမင္မွတ္သားမိသမွ် ေထာက္ျပေဆြးေႏြးလိုပါ၏။ အခ်ဳိ႔က ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔သည္ ခ်င္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ ေန႔မွ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုေရးသား [...]

Read more of this post