ကာတြန္းကူမိုးၾကိဳး - အာဏာရေတြ အတိုက္အခံေတြ လုပ္ေနစရာလား လုိ႔ ... ဧျပီ ၃၊ ၂၀၁၃

Read more of this post