ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - ကိုုကိုုတိုု႔ဟာ ဗုုံးတလုုံးမိုု႔ မ်ဳိးတုုံးသြားႏိုုင္တယ္ ဧျပီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၃

Read more of this post