ကာတြန္း ေ၀ယံ(ေတာင္ၾကီး) - သၾကၤန္မွာ တူးပိုု႔ကိုု မွားမေသာက္ၾကရန္ ဥပေဒထုုတ္သင့္ ဧျပီ ၁၃၊ ၂၀၁၃

Read more of this post