မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံေရာက္ "ဒီမိုကေရစီ လူမွဳအဖဲြ႕အစည္း ညီလာခံ"မွ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ဓာတ္ပံုုသတင္းေကာက္ႏုုတ္ခ်က္၊ ဧျပီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃ From .Yingluck Shinawatra facebook

Read more of this post