အုုန္းႏုုိင္ ဧၿပီ ၉၊ ၂၀၁၃ ● ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္ဇယား ၁၉၈၉ ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ေန႔မွာ  ပါတီ စံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ဇယား၊လုပ္ငန္းျပီးစီးမွဳနဲ႔  က်နတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ထုတ္ျပန္ပါတယ္..။ဒီ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရေတာ႔ ေမလမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျဖစ္မယ္လို႔ေဖာ္ျပထားေပမယ္႔  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားရဲ ႔မဲဆြယ္ခြင္႔ကာလသတ္ မွတ္ျခင္းကို    ၁၉၉၀ျပည္႔ေဖေဖၚ၀ါရီ ၊မတ္နဲ ႔ ဧျပီ လုုိ႔အၾကမ္းဖ်င္း  သတ္မွတ္ထားပါတယ္..။   ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  လုုိ႔ ဆိုေပမယ္႔   နိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားဒီမိုကေရစီ နည္းက်က်   လွံဳ ႔ေဆာ္စည္းရံုးဖို႔ ရယ္လို႔  တိတိက်က်  သတ္မွတ္ခ်က္ မပါပါဘူး..။ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သာခြင္႔ျပဳ မယ္..။ပါတီကိုေတာ႔ ခြင္႔မျပဳဘူးလား..။ျပီးေတာ႔  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၊မတ္၊နဲ ႔  [...]

Read more of this post