ကာတြန္းေစာငိုု - ဗမာျပည္ရဲ့ ျပႆနာမ်ား၏ အစ ... အလည္ ... အဆုုံး ... ေမ ၂၊ ၂၀၁၃

Read more of this post