ေမာင္စြမ္းရည္ ေမ ၂၊ ၂၀၁၃ ေတာင္သမန္ ေတာင္ေလးလုုံးကုုိ ႐ုုံးစုု ႐ုုံးစုုနဲ႔  အျပံဳတုုႀကီး ေရာက္လုုိ႔လာ။ ေတာင္သမန္ မယ္ဇယ္တန္းနဲ႔ ကမ္းစပ္က သာ ...။ ဒီကမ္းစပ္ ဒီေနရာ ေရျပာျပာနဲ႔ ဂယက္လႈိင္း ဒီအင္း  ဒီတံတားနဲ႔ ဒီအနားမွာ ဒီေဆြခ်စ္ေတြနဲ႔ ဒီေခတ္မွာ ဒီစာအေရးေတြေရာ ဒီႏွစ္မွာ ဒီကဗ်ာ အေတြးေတြေရာ အေရးသစ္ေစဖုုိ႔ ေၾကြးဟစ္သမုုိင္း ...။ ကင္းေျခမ်ားလုုိပဲ တံတားက တုုိင္ေထာင္ရာ ေကြ႕ေယာင္ ေကာက္ေယာင္နဲ႔ ေတာင္သမန္ အင္းေပၚလႊား တြားတဲ့ ပမာ။ တံတားကသာ ကာရန္က ျမဴး အသြား အလာ စာဟန္က ထူး။ တံငါေမာင္ ပုုိက္ကြန္ျဖန္႔သည္သုုိ႔ ကဗ်ာေမာင္ ကာရန္ဆန္႔ကာ ျဖန္႔သည့္စိတ္ကူး ..။ ဖြားသက္ရွည္ သည္ေနရာ [...]

Read more of this post