ရန္၀င္း (ေတာင္တံခါး) ေမ ၄၊ ၂၀၁၃ ဧေတသံ ပန ဘိကၡဴနံ သံမုုခါေသာ ဇလံ ပါေတသိ ကတၡာန သကၡိႏၱဳ ၀သုုဓာတံ စာေၾကာင္းေရ ၂၈ - ၃၀၊ ပါ႒ိဘာသာ ရာဇကုုမာရ္ေက်ာက္စာ၊ ျမင္းကပါဂူေျပာက္ႀကီး၊ ပုုဂံ သကၠရာဇ္ ၄၇၄ - ၄၇၅ ထုုိ (မေထရ္ျဖစ္ေသာ) ရဟန္းတုုိ႔၏ ေရွ႕ေမာက္၌ ေကာင္းေသာ စိတ္ႏွလုုံးရွိေသာ (ထုုိမင္းႀကီးသည္) ေျမအျပင္ကုုိ သက္ေသျပဳ၍ ေရစက္သြန္းခ်ေတာ္မူေလ၏။ ေရစင္ေတာ္သြန္းတယ္။ ေရသြန္းတယ္။ ေရစင္ေတာ္ခ် တယ္လုုိ႔ ပုုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာေတြမွာေတြ႕ရၿပီး ဒီကေန႔ေခတ္ ေရစက္ခ် တယ္ဆုုိတဲ့ အေလ့အထိက ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့အခန္း႑ျဖစ္ပါတယ္။ ေရစင္ေတာ္သြန္းတယ္၊ ေရသြန္းတယ္၊ ေရစင္ခ်တယ္၊ ေရစက္ခ်တယ္ဆုုိတာ မိမိအလွဴကုုိ မဟာပထ၀ီေျမႀကီးနဲ႔ သက္ေသတည္တဲ့ [...]

Read more of this post