ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) ေမ ၈၊ ၂၀၁၃ "တကၠသိုလ္" ဟူသည္ လူတစ္ဦးတေယာက္၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေသာ ပညာရပ္ဟူသမွ်တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းေလ့က်င့္သင္ယူရာ ေနရာကို တကၠသိုလ္ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းသည္ကား တကၠသိုလ္ႏွင့္မတူပါ။ ေက်ာင္းသည္ အသိပညာ မႀကြယ္ဝေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဆရာ/မမ်ားမွ ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ျပင္ စာေပသင္ၾကား ေပးျခင္း၊ ပညာသင္ယူေစျခင္းျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္သည္ကား ထိုသို႔မဟုတ္ေပ ထိုတကၠသိုလ္ႀကီးမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားအား ေက်ာင္းသား/သူတို႔မွ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အသိဉာဏ္ ဆင္ျခင္တံုးတရားျဖင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံၾကရင္း မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာရပ္ အသီးသီး အား ဆည္းပူးေလ့လာ သင္ယူၾကရေသာေနရာပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)သည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွစ၍ လူငယ္မ်ား၏ အသိပညာမ်ားတိုးတက္ [...]

Read more of this post