သန္း၀င္းလႈိင္ ေမ ၈၊ ၂၀၁၃ ● စကား၏အေရးပါမႈ လူငယ္တို႔ေရ- ေလာကမွာ လူသားတုိင္းဟာ အေျခခံအခ်က္ႀကီးသံုးခုနဲ႔ သြားလာလႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္ေနၾကတယ္ကြဲ႕။ အဲဒီအေျခခံအခ်က္သံုးခ်က္ကေတာ့ စိတ္နဲ႔ ႀကံစည္မႈ ေခၚတဲ့ မေနာကံ၊ ႏႈတ္နဲ႔ေျပာဆိုမႈေခၚတဲ့ ဝစီကံ၊ ကိုယ္နဲ႔ျပဳလုပ္မႈ ေခၚတဲ့ ကာယကံသံုးပါးပါပဲ။ လူတုိင္းဟာ မိမိရဲ႕ မေနာကံမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္အလိုဆႏၵအရလည္းေကာင္း၊ အသိအျမင္အေတြးအေခၚ အရ လည္းေကာင္း၊ ဝစီကံ ႏႈတ္နဲ႔ ေျပာဆိုၿပီးတဲ့အခါ ကာယကံေျခလက္ကိုယ္အဂၤါနဲ႔ လုပ္ကိုင္လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္ တတ္တယ္။ အဲဒီကံသံုးပါးမွာ အေရးႀကီးဆံုးက ဝစီကံ ေခၚ ႏႈတ္ထြက္စကားပဲျဖစ္တယ္။ စကားဆိုတာ ေျပာတတ္ရင္ ေဆးတစ္ပါးပါပဲ။ ေလာကမွာ အမ်ားဆံုး မွားၿပီးဖြင့္မိတဲ့အရာကေတာ့ လူ႔ပါးစပ္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း `ဝစီေဘဒ ထိတုိင္း႐ွ´ ´ႏႈတ္ေကာင္းလွ်င္ျပည္စိုး´ ´ႏႈတ္ခ်ိဳလွ်င္ သွ်ိဳတစ္ပါး´ `ႏႈတ္ေၾကာင့္ေသ လက္ေၾကာင့္ေၾက´ [...]

Read more of this post