သန္းဝင္းလႈိင္  ေမ ၅၊ ၂၀၁၃ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အသီးသီးျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ ေပသည္။             သို႔ေသာ္ ျမန္္မာႏိုင္ငံ၌ အဓိကလူမ်ိဴးႀကီး ရွစ္ မ်ိဳးရွိၿပီး မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္း ( ၁၃၅ )မ်ိဳးရွိသည္ဟု ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းေနမႈ ကို တိုင္းရင္းသားပါတီ ခုနစ္ပါတီျဖင့္ စုဖြဲ႔ထားေသာ "ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း" က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊မတ္လ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လတႀကိမ္ ပံုမွန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။             ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္း(ရြာငံ) [...]

Read more of this post