ကာတြန္း - ဆလုုိင္းစြမ္းပီ ေမ ၉ ၊ ၂၀၁၃  

Read more of this post