ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) ေမ ၇၊ ၂၀၁၃ ကၽြန္မတို႔၏ ဘဝေနထိုင္မႈတြင္ေရသည္ မည္မွ်အေရးပါ တန္ဖိုးႀကီးသည္ကို အမ်ားျပည္သူတို႔ သိ႐ိွ ၾကပါသည္။ တန္းဖိုးႀကီးေသာ အရာမွန္သမွ်သည္ ႐ွားပါးသည္။ ႐ွားပါးလြန္းတာေၾကာင့္ တန္ဖိုးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ႊသည္ တန္ဖိုးႀကီးရျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ေနရာ၊ ေဒသတိုင္းမွာ မရႏိုင္လို႔ပါ။ ထိုနည္းတူ ေရသည္လည္း တန္ဖိုးႀကီးသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ မရႏိုင္လို႔ဟုဆိုရမည္။ ေ႐ႊကို … ေပးပါဟု ဆိုလွ်င္ တစ္ဦးမွ မေပးႏိုင္။ သို႔ေသာ္ ေရ … ေပးပါဟုဆိုလွ်င္ ေပးၾကမည့္လူမ်ား႐ိွပါသည္။ ေ႐ႊမ႐ိွလွ်င္ ေနလို႔ရသည္။ ေ႐ႊ႐ိွေနလွ်င္ပင္ အႏၲရာယ္႐ိွႏိုင္သည္။ ေရမ႐ိွလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ ေရသည္ခႏၶာကိုယ္ ကို အဓိကအားျဖင့္ ေရေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားၿပီး အဆစ္နဲ႔ အေရျပားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ၊ [...]

Read more of this post