(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၃၆၊ မတ္လ ၇ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (12) ေအာင္ဒင္၊ မတ္ ၉၊ ၂၀၁၃ အပိုင္း (၁၂) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း (ဂ) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရမ်ား ဆက္ဆံေရး "လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား" ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ပုဒ္မ ၁၀ (စ်) မွာ "လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းေပၚေပါက္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေကာ္မီတီမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသို႕ အသိေပးျခင္း၊" ရွိတယ္လို႕ [...]

Read more of this post