ဦးမ်ဳိး (ဥပေဒ) မတ္လ ၃၊ ၂၀၁၃ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ သေဘာတူညီသည့္ စာခ်ဳ႔ပ္ လို႕အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ လက္တင္ဘာသာစကား 'foedus' မွဆင္းသက္ လာၿပီး သေဘာတူညီမႈ "covenant" လို႕ အဓိပါၸယ္ ထြက္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈနဲ႕ အျပန္အလွန္ ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳမႈကုိ အေျခခံလို႕ ႏိုင္ငံတခုကုိ အတူတကြ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္မွာ တဦးတဖြဲ႕ခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းနဲ႕ ခြဲျခားလို႕ မရဘဲ တစည္းတလုံးတည္း တန္းတူရည္တူ ျဖစ္မႈဟာ တၿပိဳင္နက္တည္း တည္ရွိေနပါတယ္။(Individual indentity and Integrity) အတူတကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ တည္ေဆာက္ေနၾကသူအားလုံးက ငါတို႕ အတူ တကြ ပူးေပါင္းေနထိုင္ၾကစုိ႕ ပါလို႕ အားလုံးက မိမိတို႕ရဲ႕ [...]

Read more of this post