ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) မတ္လ ၂၄၊ ၂၀၁၃  သ႐ုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီ - ေပၚဦးသက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလမွာ …။  အေတြးခ်င္း၊  အျမင္ခ်င္း မတူညီႏိုင္ၾကေသးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ျပည္သူေတြအၾကား ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာေတြလုပ္ သင့္ၿပီ၊ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္ၿပီဆိုတာ ၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစားေပးႏိုင္ရန္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားျခင္းျဖစ္တယ္။ အကယ္ ၍သာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ယဥ္ေက်းမွု အေမြအႏွစ္ခိုင္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိးႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္လို တယ္ဆိုရင္…။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ သမိုင္းဦးကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ ခိုင္မာတဲ့ အု႒္ျမစ္မ်ဳိးကို ခ်ထားႏိုင္ဖို႔ပါ။ ထိုအတြက္ ျမန္မာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ျပန္လွန္သုံးသပ္ၿပီး ဘယ္မူကို စံျပဳလို႔၊ ဘယ္သူကို စံထားမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ အေရးတႀကီးေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္လာျခင္းပါ။ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ အေနာ္ရထာ မင္းႀကီးဆိုတာ ပုဂၢဳိလ္ေရးရမွာလည္း အဖက္ဖက္က စံျပဳလို႔ရႏိုင္တဲ့ [...]

Read more of this post