ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - ငိုုရင္ ပုုလဲ၊ ရီရယ္ ရြဲ ... အားလုုံးက မ်က္ရည္ခ်ည္းပဲ မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၃

Read more of this post