သီဟသူရ္ မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၃ ငါတို႔ေတာင္သူ မီးလုိပူေအာင္ လူမဟုတ္ေတြ ယုတ္မာၾက။ ငါတို႔ေတာင္သူ မီးလိုပူေအာင္ လူမစစ္ေတြ ညစ္ေနၾက။ ငါတို႔ေတာင္သူ မီးလိုပူေစ။ လူမဟုတ္ေတြ ယုတ္ပါေစ။ ငါတို႔ေတာင္သူ မီးလိုပူေစ။ လူမစစ္ေတြ ညစ္ပါေစ။ ငါတို႔ေတာင္သူ မီးလိုပူေစ။ လူဘီလူးေတြ  ႐ူးပါေစ။

Read more of this post