ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ိွ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသည္ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရေသာ ရဟန္း႐ွင္လူ မိဘျပည္သူတို႔အား က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ မႈေပးႏိုင္ေစရန္ရည္႐ြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းအား ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ (၇) ရက္ေန႔ ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔မွစတင္၍ ခြဲစိတ္ေမြးဖြားရမည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား တစ္ႀကိမ္တည္း အသက္ႏွစ္သက္ ကယ္တင္သည့္ကုသုိလ္အျဖစ္ ခြဲစိတ္ခန္းခ အကုန္အက်ခံကူညီေပးခဲ့ရာမွ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔မွစ၍ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းႀကီးအား အစျပဳ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ရာမွ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေခတ္မွီပစၥည္းကရိယာမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း ႀကီးအျဖစ္ အမ်ားျပည္သူလူထုတို႔အား အက်ိဳးျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ အမ်ားျပည္သူ ေစတနာ႐ွင္ အလွဴ႐ွင္မ်ား၏ သဒၵါတရားေၾကာင့္သာ [...]

Read more of this post