ကာတြန္း  - ဆလုုိင္းစြမ္းပီ ဧၿပီ ၈၊ ၂၀၁၃  

Read more of this post