နတ္စည္ ေမ ၇၊ ၂၀၁၃ ဒီေန႔ သူတို႔ေလးေတြကို  "မိဘလုပ္ေကြ်းျခင္းမဂၤလာ" အေၾကာင္း ေျပာျပရမည့္ေန႔ပါလား။ "ေႂကြးေဟာင္းလည္း ဆပ္၊ ေႂကြးသစ္လည္းခ်" သည့္ ဘုရားေလာင္း ေက်းမင္းဇာတ္က စိတ္ထဲမွာ ေပၚလာသည္။ အေႂကြးသေဘာ မဟုတ္ဘဲ၊ သိအပ္၊ ခံစားအပ္၊ တံု႔လွယ္အပ္ေသာ နိယာမဓမၼအျဖစ္ နားလည္ေအာင္ ေျပာျပခ်င္လွသည္။ ဒါမွ ေက်းဇူးအလွကို ျမင္ႏိုင္မည္၊ မဲျပာ ပုဆိုးႏွင့္ေတာ့ သူတို႔ေလးေတြကို မဆြဲေဆာင္ႏိုင္။ ဝတၲရားဆိုတာထက္၊ အလွတရားအျဖစ္ နားလည္ တံု႔ဆပ္ျခင္းက ပို၍ ေလးနက္ခမ္းနားေၾကာင္းကို သိေစခ်င္သည္။ ထိုအလွကို စာနာျခင္းျဖင့္သာ နားလည္ခံစားႏိုင္ၾကမည္။ တေလာက "နံရံကပ္ပိုစတာ" ေလးတစ္ခုကို ဖတ္လိုက္ရသည္၊ "ငါအိုေသာအခါတဲ့"။  မိအို၊ ဖအိုမ်ားကို စာနာဖို႔အေရး၊ ထိမိေသာ သတိေပးမႈေလးမ်ားပင္၊ မည္သူ၏ လက္ရာမွန္း မသိရေပမင့္ [...]

Read more of this post