ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) ေမ ၁၊၂၀၁၃ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ လူနာတိုကင္စနစ္အား တယ္လီဖုန္းျဖင့္သာ လက္ခံပါေတာ့မည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွစတင္၍ က်န္ရစ္သူ မိသားစုတို႔၏ ေသာကပရိေဒဝမီးမ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီေျဖသိမ့္ေပးခဲ့ရင္း ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ကာလ တစ္ခုသို႔ ေရာက္႐ွိခ်ိန္တြင္ ေသေရး(နာေရး) ကိစၥရပ္မ်ားကို အကူအညီေပးခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ က်န္ရစ္သူ (႐ွင္သူ) မ်ားအတြက္လည္း တတ္စြမ္းသ၍ ဝိုင္းဝန္းကူညီလိုၾကသျဖင့္ ပထမ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား၌ ေဆးကူညီမႈေကာ္မတီတစ္ရပ္အား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၇) ရက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔ မွစတင္ကာ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါး၍ ခြဲစိတ္ေမြးဖြားရန္ လိုအပ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား (ႏွစ္သက္ကယ္တင္ ရေသာကုသိုလ္)ႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ံု၊ အင္းစိန္ေဆး႐ံု၊ စံျပေဆး႐ံု၊ ရန္ကုန္အေ႐ွ႕ပိုင္း(ဂႏီၵ)ေဆး႐ံု၊ [...]

Read more of this post